Köpvillkor / Allmänna villkor

Företagsinformation
Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av Gewe Promotion AB.1. INLEDNING
Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") innehåller bestämmelser som Användaren ska följa vid sin användning av denna Webbshop ("Webbshopen") som tillhandahålls av Gewe Promotion AB, org.nr. 556535?1698 (nedan kallat "Leverantören"). Dessa Allmänna Villkor utgör en bilaga till det ramavtal/huvudavtal ("Ramavtalet") som ingåtts mellan Leverantören och den juridiska person/näringsidkare som Användaren representerar (nedan kallad "Kunden").

Genom att använda Webbshopen bekräftar Användaren att denne har läst, förstått och åtar sig att följa vid var tid gällande Allmänna Villkor, samt eventuella andra villkor, ordningsregler och instruktioner som Leverantören från tid till annan tillhandahåller. När Användaren använder Webbshopen, är denne även skyldig att följa vid var tid gällande lagar, regler och myndighetsbeslut. Om Användaren inte accepterar de Allmänna Villkoren har denne inte rätt att använda Webbshopen.

De Allmänna Villkoren gäller fram till dess att villkoren ersätts av nya villkor eller Användarkontot avslutas. När Ramavtalet upphör, oavsett anledningen därtill, upphör Användarens och Kundens rätt att använda Webbshopen.


2. DEFINITIONER
Utöver termer som definieras i löptexten i dessa Allmänna Villkor, ska följande termer som används i de Allmänna Villkoren ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Användaren: avser den individ som använder Webbshopen för Kundens räkning (såsom Kundens anställda eller andra representanter).

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Produkter: avser de Specialprodukter och/eller Standardprodukter som beställs via Webbshopen.

Produktsida:?avser en sida i Webbshopen med information om Produktens pris, egenskaper, lagerstatus, leveranstid m.m.

Specialprodukter: avser produkter som är speciellt framtagna för Kunden i egen design eller förädlade enligt Kundens anvisningar.

Standardprodukter: avser produkter som Leverantören tillhandahåller och som inte är förädlade av Leverantören.

Tredje part: avser annan än Kunden eller Leverantören.


3. ANVÄNDARKONTO
Användarkonto:
Leverantören upprättar ett användarkonto till en huvudansvarig hos Kunden. Denna huvudansvarige kan i sin tur ange vilka andra individer som har rätt att genomföra Beställningar av Produkter för Kundens räkning. Leverantören upprättar därefter användarkonton till de respektive angivna individerna.

Inloggningsuppgifter:
Användaren ska hantera sina inloggningsuppgifter till Användarkontot med sekretess. Om Användaren upptäcker eller misstänker intrång i sitt Användarkonto, ska Användaren omedelbart vidta erforderliga åtgärder. Användarkontot är personbundet och får enbart nyttjas av den Användaren som är registrerad på Användarkontot. Detta innebär att Användaren inte får överlåta eller upplåta sitt Användarkonto till någon annan. Leverantören ansvarar inte för någon annan persons missbruk av Användarkontot, ej heller för skador eller andra former av konsekvenser på grund av sådant missbruk. All aktivitet som sker genom Användarkontot, betraktas som behörig aktivitet utförd av Användaren för Kundens räkning.

Registrerade uppgifter:
De uppgifter som Användaren registrerar i Webbshopen ska vara korrekta, aktuella och uppdaterade inom hela avtalstiden, såsom kontaktinformation, information om klädstorlekar tillhörande personal inom Kundens arbetsställen, eventuella övriga preferenser och övrig registrerad eller tillhandahållen information. Leverantören kan inte hållas ansvarig för av Användaren eller Kunden felaktigt angiven information.

Ansvar:
Kunden är ansvarig för alla aktiviteter som utförs genom Användarens Användarkonto. Detta inkluderar överföring och registrering av information och elektroniska dokument. Användaren får inte, via Webbshopen eller Leverantören, hantera eller sprida elektroniska dokument och eller information som gör intrång i Tredje parts rättigheter, eller som kan uppfattas som stötande, olämpliga eller olagliga.


4. BESTÄLLNING AV PRODUKTER VIA WEBBSHOPEN
Behörig företrädare:
Användaren som slutför beställningen av Produkter via Webbshopen för Kundens räkning, intygar att denne har rätt att genomföra beställningen av Produkterna med bindande verkan för Kundens räkning.

Orderbekräftelse:
Efter att Kunden, genom Användaren, har slutfört beställningen av Produkter via Webbshopen, kommer Leverantören att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits i samband med beställningen. Om en orderbekräftelse mot förmodan inte har erhållits, bör skräppost-mappen först kontrolleras. Vid behov kan kontakt även tas med Leverantören. I orderbekräftelsen framgår uppgifter om de beställda Produkterna samt pris, fakturerings- och leveransadress. Om något fel i orderbekräftelsen upptäcks, ska Användaren omedelbart kontakta Leverantören.


5. PRODUKTINFORMATION
Leverantören reserverar sig för eventuella tryckfel i Webbshopen, såsom felaktig Produktinformation eller uppenbart felaktigt angivet pris.

Leverantören försöker alltid på bästa sätt att exponera Produkterna så korrekt som möjligt, men garanterar inte att bilderna återger Produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.?


6. TILLGÄNGLIGHET, SUPPORT OCH UNDERHÅLL
Leverantören kan när som helst begränsa eller återkalla Användarens och/eller Kundens åtkomsträttigheter till Webbshopen om det är nödvändigt för att skydda dess säkerhet, tillgänglighet eller integritet, eller om Leverantören har anledning att tro att Användaren och/eller Kunden använder Webbshopen i strid med villkoren.

Även om Webbshopen vanligtvis är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, kan Leverantören inte garantera att Webbshopen alltid kommer att vara felfri, utan förseningar eller avbrott. Leverantören kan när som helst göra tillfälliga avbrott i leveransen av Webbshopen för underhållsarbeten, som till exempel underhåll, uppdateringar och uppgraderingar. Dessutom kan tekniska störningar uppstå och bero på faktorer som ligger utanför Leverantörens kontroll, inklusive men inte begränsat till tekniska fel, systemunderhåll eller problem relaterade till Tredje parts system eller tjänster.


7. INTEGRITETSMEDDELANDE
Parterna ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Information om Leverantörens behandling av personuppgifter finns att läsa i Leverantörens integritetsmeddelande som finns publicerad på Leverantörens webbplats www.gewe.se.


8. ÄNDRINGAR
Leverantören förbehåller sig rätten att göra löpande förändringar i Webbshopen, inklusive dess funktioner. Detta innebär att de funktioner som erbjuds genom Webbshopen kan förändras över tid både vad gäller omfattning och design. Leverantören äger också rätten att kontinuerligt utveckla och modifiera Webbshopens design, tekniska egenskaper, systemkrav för tillgång till Webbshopen, samt andra komponenter och de villkor under vilka dessa tillhandahålls.

Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar eller tillägg i dessa Allmänna villkor. Ändringarna ska kommuniceras till Kunden på ett av Leverantören godkänt sätt, och detta ska ske minst trettio (30) kalenderdagar före de nya villkorens ikraftträdande. Det finns dock möjlighet för Leverantören att implementera ändringar eller tillägg omedelbart om detta krävs på grund av nya lagkrav, förordningar eller myndighetsbeslut. Om Kunden inte accepterar de reviderade Allmänna villkoren har Kunden rätt att avsluta sina användarkonton till Webbshopen.


9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
De Allmänna villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av de Allmänna villkoren ska slutligt avgöras genom det tvistelösningsförfarande som avtalats mellan Parterna i Ramavtalet.


10. LEVERANTÖRENS KONTAKTUPPGIFTER
Firma: Gewe Promotion AB
Org. nr: 556535?1698
E-post: info@gewe.se
Telefon: 08-689 90 25
Postadress: Musseronvägen 1A, 141 60 HUDDINGE